Hàn-cho̍k - ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ..
..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ..

« آخـــر الـــمــواضيـع »
         :: أحلاف العضيان من الروقة (آخر رد :العضياني)       :: مشرف مجلس القبيلة ( العنتري ) في ذمة الله (آخر رد :المتهم)       :: نسب قبيله آل ضويعن (آخر رد :د ايمن زغروت)       :: فهرس موسوعة البرلس التاريخية المجلد الأول (آخر رد :د ايمن زغروت)       :: ملخص حو ل عشائر السعودي./ لواء بصيرا/ محافظة الطفيلة./ المملكة الاردنية الهاشمية. (آخر رد :د ايمن زغروت)       :: نسب السادة آل علي الدلالوة النازوك الرضويين في العراق (آخر رد :ايلاف)       :: نسب السادة ال شحاذة الزيدية في الاردن (آخر رد :ايلاف)       :: نسب السادة القضاة الاعرجيين في فلسطين (آخر رد :ايلاف)       :: نسب السادة آل فاخر في مكة المكرمة وتهامة الحجاز (آخر رد :ايلاف)       :: نسب السادة آلبو كريفع الاعرجيين في الرمادي وبغداد بالعراق (آخر رد :ايلاف)      
إضافة رد
  #1  
قديم 15-09-2017, 07:22 PM
الارشيف غير متواجد حالياً
منتقي المقالات
 
تاريخ التسجيل: 15-10-2009
المشاركات: 3,085
افتراضي Hàn-cho̍k

Hàn-cho̍kHàn-cho̍k

Hàn-chok, 1-ê iû Hàn-jîn cho·-sêng ê bîn-cho̍k. Tī Tiong-kok í-gōa ê só·-chāi, ū-sî mā hō·-chò Hôa-cho̍k.

Bo̍k-lo̍k

[siu]
  • 1Hàn-cho̍k kán-kài
  • 2Jîn-kháu
  • 3Chong-kàu
  • 4Gí-giân bûn-jī
  • 5Hàn-cho̍k lōe-pō· hiat-thóng ê cheng-chha


Hàn-cho̍k kán-kài[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hàn-cho̍k ê le̍k-sú, siōng chá ē-tàng tui-kiù kàu N̂g-tè ê sî-tāi, keng-kòe Hā, Siong, Chiu 3-ê tiâu-tāi, tī Chun-chiu Chiàn-kok, Chîn, Hàn sî-kî bān-bān tēng-hêng--lo̍h-lâi. Hàn-cho̍k kàu-taⁿ í-keng ū 5000-nî ê bûn-bêng, " Hàn-cho̍k " chit-ê miâ-chheng, chū Hàn-tiâu khai-sí chiah chhut-hiān.
Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hàn-cho̍k sī Tiong-kok ê chú-thé bîn-cho̍k, kàu-kah 20 sè-kí bóe ê sî-chūn, jîn-khàu chóng-sò· chhiau-kòe 12-ek, mā sī sè-kài siōng jîn-kháu siōng-chōe ê bîn-cho̍k.
Chong-kàu[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tō-kàu sī Hàn-cho̍k tī le̍k-sú siōng hêng-sêng ê chong-kàu. Che í-gōa, Hàn-cho̍k mā chiap-siū gōa-lâi chong-kàu ê éng-hiáng, chú-iàu sī Hu̍t-kàu, Thian-chú-kàu kah Ki-tok-kàu.
Gí-giân bûn-jī[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hàn-cho̍k ū ka-tī ê gí-giân kah bûn-jī, Hàn-gí-giân (Hàn-gí) sio̍k-î Hàn-Chōng gí-hē, pun-chòe 8-tāi hong-giân, in sī: Pak-hng hong-giân ( koaⁿ-ōe hong-giân ), Ngô͘-gí, Siong-gí, Kàm-gí, Kheh-ka-ōe (Kheh-lâng-ōe), Bân-lâm-gú, Bân-pak-gí kah Oa̍t-gú (Kńg-tang-ōe). Kok-chióng hong-giân chi-kan, chha-pia̍t chiok tōa--ê, ū-ê hō͘-siong chi-kan bô hoat-tō͘ thong-ōe. Hàn-cho̍k ê kiōng-thong gí-giân sī Pó͘-thong-ōe. Hàn-cho̍k phó͘-piàn sú-iōng ê bûn-jī sī Hàn-jī.
Hàn-cho̍k lōe-pō· hiat-thóng ê cheng-chha[siu-kái | kái goân-sú-bé]Tiong-kok ûi-thôan gián-kiù ha̍k-chiá chòe-kūn ū " tiōng-tāi hoat-hiān ", tang-sî-á it-hiòng hō· sè-jîn khòaⁿ-chòe kū-iú kiōng-tông hiat-thóng ê Hàn-cho̍k, kî-si̍t lâm, pak chi-kan ê hoeh-thóng chha-pia̍t put-lí-á tōa, sīm-chì koh pí sió-sò· bîn-cho̍k khah tōa. Chit-hāng gián-kiù " hoat-hiān ", ùi Seng-bu̍t Ûi-thôan-ha̍k ê kak-tō· lâi kóng, Tiong-kok ê Hàn-cho̍k chí-put-kò sī 1-ê tī bûn-hòa hong-bīn ôan-chéng ê cho̍k-kûn, ah nā hoeh-thóng to̍h m̄-sī án-ne.
Kî-si̍t tī kong-gôan 1929-nî hit-chūn, to̍h bat ū 1-kóa-á Tiong-kok ê ha̍k-chiá hoat-hiān-kóng Hàn-cho̍k ê hoeh-hêng, tī lâm-hong kah pak-hong ū cheng-chha. Chòe-kīn, Pak-kiaⁿ Tiong-kho-īⁿ Ûi-thôan Kah Hoat-tián-seng-but-hak Gián-kiù-sò· hù gián-kiù-ôan Ôan Gī-ta̍t, tī i chòe-kīn ê tù-chok Tiong-kok sìⁿ-sī: kûn-thé ûi-thôan kah jîn-kháu hun-pò· tang-tiong chí-chhut, lam, pak Hàn-jîn chi-kan, tī ûi-thôan kiat-kò· chit hong-bīn chûn-chāi chha-pia̍t.
Ôan Gī-ta̍t chí-chhut, chiong Tiong-kok lâm-hong ê Bú-i-san (武夷山) kah lâm-niá (南岭) tong-chò hun-kài-sòaⁿ lâi kóng, lâm, pak 2-pêng Hàn-jîn hoeh-thóng chha chin-chōe, sīm-chí chhiau-kòe kok-chū hām tng-tē sió-sò· bîn-cho̍k chi-kan ê chha-kū. Ká-sú àn Seng-but Ûi-thôan-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, Tiong-kok ê Hàn-cho̍k siāng-ke chí-sī 1-chióng bûn-hòa siōng ê ôan-chèng kûn-thé.
Ū lâng kun-kù Pak-kiaⁿ Tiong-kho-īⁿ ê gián-kiù jîn-ôan só· siu-chi̍p ê Hàn-cho̍k A,B,O hoeh-hêng sò·-kù, ōe chhut 1-tiuⁿ Hàn-cho̍k ê tē-he̍k chhin-iân tô· (漢族地域親原圖). Chit-tiuⁿ tô· piáu-bêng, lâm-hng ê Hàn-jîn (pau-koat Hok-kiàn, Tâi-ôan, Kńg-tang, Hiong-káng, Ò-mn̂g, Kńg-sai, Hái-lâm 7-ê só·-chāi ) kah pak-hng Hàn-jîn ( thâu-chêng kóng--ê hia 7-ê só·-chái í-gōa ê so·-chāi ), in ê seng-bu̍t ûi-thôan kū-lī, pí sè-kan-lâng sióng-siōng--ê khah tōa chin-chōe.
Chiam-tùi chit-hāng gián-kiù sêng-kó, Ôan Gī-ta̍t tī-leh chiap-siū Pak-kiaⁿ Kho-ki-po hóng-mn̄g ê sî piáu-sī kóng, lâm kah pak chi-kan hoeh-iân ê chha-pia̍t tī Sòng-tiâu ê sî-tāi to̍h í-keng hêng-sêng, hit-chūn hun-pò· ê kui-lu̍t kah hiān-chú-sî ki-pún kāng-khóan.
Lâm, pak chit-2-ê khu-he̍k ê Hàn-cho̍k sī án-chóaⁿ hun-hòa--ê neh ? Ôan Gi-ta̍t jīn-ûi, Hôa-ha bîn-cho̍k tn̂g-kî í-lâi, tī-leh chhian-î kah chìn-hòa ê kòe-thêng tang-tiong, lâm pak chi-kan put-tōan teh hun-hòa. Pì-jû-kóng, pak-hng-lâng chú-iàu chham pek-pêng ê sió-sò· bîn-cho̍k kau-óng, pek-hng ê sió-sò· bîn-cho̍k ū Hiong-nô· (匈奴), Sián-pi (鮮卑), Tu̍t-ko̍at (突厥), Kiong-cho̍k (羌族), Bông-kó·-cho̍k (蒙古族) chia-ê sio̍k-î pak Bông-kó· lâng-chéng (北蒙古人種) ê bîn-cho̍k. Lâm-hng ê Kńg-tang, Kńg-sai, Hok-kiàn, Tâi-ôan chia-ê só·-chāi ê Hàn-cho̍k, chú-iàu chham lâm-hng ê sió-sò· bîn-cho̍k seng-o̍ah chò-hóe, lam-hng ê sió-sò· bîn-cho̍k lóng-chóng sio̍k-î lâm Bông-kó· lâng-chéng.
Tiong-kok ê pak-hong, thó·-tē pêⁿ-tháⁿ, jîn-lūi ê chhian-î khah kōe, khah chia̍p. Mā si in-ūi án-ne, pak-hong kok bîn-cho̍k chi-kan hō·-siong tông-hòa ê sok-tō· pí lam-hong khah kín, pak-hong ê gí-giân thóng-it mā iâⁿ-kòe lâm-hong chin-chōe. Tiong-kok lâm-hong tē-khu, te̍k-pia̍t sī Bú-î-soaⁿ kah Lâm-niá ê lâm--sì, soaⁿ-kôan niá-kiā, khe hô kau-chhap, tē-hêng hui-siông ho̍k-cha̍p, jîn-kháu chhian-î khah bô hiah-nī kán-tan, cho̍k-kûn chi-kan ê tông-hòa sok-tō· mā khah bān, lâm-hong kok cho̍k-kûn chi-kan ê gí-giân chha-pia̍t to̍h koh-khah tōa.
Ôan Gī-ta̍t chí-chhut, kúi-nā-chheng nî lâi, Hàn-cho̍k chìn-hòa ê le̍k-sú mā chèng-bêng lâm, pak chi-kan ê chha-pia̍t, che sī 1-chióng kûn-thé ûi-thôan ki-in ê bô-kâng. Bûn-hòa ê chha-pia̍t, pau-koat gí-giân ê bô-kâng, lóng-chóng ē-tàng thong-kòe kok-ka ê chèng-chhek kah hoat-lēng, tī bô-lōa-kú liáu-āu sok-sè chha-pia̍t, put-jī-kò, kúi-chheng-nî lâi chō-sêng ê ûi-thôan ki-in chi-kan ê chha-pia̍t khiok-sī bô hoat-tō· thang kái-piàn, che sī pún-chit ê chha-pia̍t.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع

  :: مواقع صديقة ::

:: :: :: :: ::

:: :: :: :: ::


الساعة الآن 09:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
..ٌ:: جميع الحقوق محفوظة لموقع "النسابون العرب" كعلامة تجارية لمالكه المهندس أيمن زغروت الحسيني ::ٌ..
منتج الاعلانات العشوائي بدعم من الحياه الزوجيه